Artificial grass between the stones - Tehranpars

چمن مصنوعی بین سنگ تهرانپارس

 • چمن مصنوعی بین سنگ - تهرانپارس-1
  چمن مصنوعی بین سنگ - تهرانپارس-2
  • (404)

  توضیحات:
  استفاده از چمن مصنوعی در رمپ خودرویی پروژه ی چمن مصنوعی بین سنگ تهران پارس نکات قبل توجهی دارد که ‏عبارتند از:
  ‏ ‏1- استفاده از نور چراغ در بخش مرکزی که موجب زیبای این بخش در تاریکی شب خواهد شد.‏
  ‏2- عدم استفاده از چمن مصنوعی در مسیر حرکت خودرو که موجب افزایش طول عمر و حفظ زیبایی چمن پروژه ‏خواهد شد.‏
  ‏3- استفاده از چمن مصنوعی تک بافت تأثیر گذاری رنگ چمن را افزایش داده است. ‏

 • چمن مصنوعی بین سنگ تهرانپارس
  • رنگ :
  • ارتفاع :25
  • الیاف :نازک ساده
  • نام مدلی که در این پروژه کارشده است : چمن مصنوعی مدل صدف   ویژگی های مثبت مدل صدف برای این کاربری
   ویژگی های منفی مدل صدف برای این کاربری
   1- رنگ سبز بسیار زیبا
   1-به دلیل نبود فیلر (بافت دوم) در تردد دچار کوبیدگی می گردد.‏