چمن مصنوعی روی پله

  • چمن مصنوعی مناسب برای کاربری روی پله

    چمن مصنوعی مناسب برای کاربری روی پله

    شاید با دیدن این عکس های چمن مصنوعی روی راه پله برایتان این سوال مطرح شود که چرا از چمن مصنوعی روی راه پله ها استفاده شده است؟ اما می توان از طرف دیگری هم به قضیه نگاه کرد: چرا که نه؟ این همان سوالی ...

    • (1163)